PAU Plans d'Autoprotecció 

Síguenosen Google+    
    Blog de e360 

Un Pla d'Autoprotecció ( PAU ) és el document on es descriuen el conjunt de mesures ( procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit ( edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, ...) exposat a una o diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d'aquestes actuacions a les del sistema públic

A Catalunya, els Plans d'Autoprotecció queden regulats en el Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Aquest Decret desenvolupa, en forma de reglament, la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya. El decret, regula les actuacions que han de garantir l'aplicació de mesures d'autoportecció en empreses, entitats i organismes que realitzen activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, així com els centres, instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats per situacions d'aquest tipus. Es classifiquen les activitats  susceptibles de generar una emergència de protecció civil i que estan obligades a disposar d'un PAU en:

  • Activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya (Annex IA), que serien les de major risc, com per exemple: establiments sotmesos a normativa d'accidents greus, aeroports, conductes que transporten substàncies perilloses, grans càmpings, ... i en general les instal·lacions que degut a una fallada en els sistemes de subministrament de serveis bàsics poden ocasionar situacions d'emergència per la població.
  • Activitats d'interès per a la protecció civil municipal (Annex IC), tals com auditoris, teatres, cinemes, sales de congressos, càmpings petits, ...
  • Activitats que compleixen els criteris establerts en l'Annex IB, no incloses inicialment en l'Annex IA, però que es declaren com a instal·lacions d'interès per la protecció civil de Catalunya, per que presenten especial risc o vulnerabilitat.

Visita Activitats Obligades i Terminis per saber, les activitats que han de disposar de Pla d'Autoprotecció i els terminis dels que disposen. La no disposició d'un Pla d'Autoprotecció Homologat per la Generalitat de Catalunya d'una activitat o instal·lació obligada pel Decret, pot implicar l'inici d'un procediment sancionador des de 150.000 a 600.000 €. El responsalbe de disposar del PAU homologat per l'administració és el tiular de l'activitat o instal·lació.

Per saber més sobre el Decret, es pot consultar el Resum del Decret o les preguntes freqüents.

Els Plans d'Autoprotecció tenen que estar elaborats per tècnics competents acreditats per la Generalitat de Catalunya, a través de la realització d'un curs de formació i la superació d'un examen o a través de la demostració d'una amplia experiència en la elaboració de plans d'autoprotecció. e360 Serveis Globals d'Enginyeria, S.L.P. disposa de tècnis acreditats per la Generalitat de Catalunya per la elaboració dels PAU.

A més de la redacció del Pla d'Autoprotecció ( PAU ), és necessari:

  • Implantar els Plans d'Autoprotecció;
  • Formar al personal de la instal·lació o activitat que intervindrà en les actuacions que es desenvoluparan quan calgui activar el Pla d'Autoportecció;
  • Realitzar simulacres de les situacions de risc i les actuacions a realitzar que descriu el Pla d'Autoportecció, redactant  els informes posteriors que cal presentar a l'administració;
  • Presentar, tramitar i defensar davant la Generalitat de Catalunya la Homologació del Pla d'Autoprotecció a través de la Plataforma Hermes;
  • Mantenir i revisar els plans d'autoprotecció per tal de tenir-los sempre actualitzats;

Visita els nostres Serveis per veure com podem ajudar-te.

Pot contactar amb nosaltres a:

e360 Servsi Globals d'Enginyeria, S.L.P.

Telèfon 93.464.46.70
e-mail: info@e360.es
Carrer Jaume Borràs 18, 08911 Badalona